سوالات پر تکرار

نشریات کم درآمدان گمنام

 

نشریات کم درآمدان در قالب مطالب نوشتاری، گفتاری، تصویری و ضبط شده برای هدف اصلی انتقال پیام بهبودی به افراد در حال عذاب، گردآوری می شود. کلیه نشریاتی که در این سایت قرار داده میشود توسط کمیته ترجمه شورای منطقه ای ایران، ترجمه و در نهایت پذیرفته و طبق رای وجدان کلیه گروه ها، توسط نمایندگان گروه ها در شورای منطقه ای ایران تایید شده اند و بر محتوای پیشنهادی که در 12 قدم و 12 سنت موجود در کتاب بزرگ الکلی های گمنام و کتاب گام‌های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه الکلی های گمنام بیان شده است و از آن پیروی می کند.