سوالات پر تکرار

گزارشات انجمن کم درآمدان گمنام ایران

آخرین گزارش نواحی و شورای انجمن کم درآمدان گمنام ایران

سال 1402

گزارش شورا منطقه شماره ۸۱ مهرماه دانلود

گزارش شورا منطقه شماره ۸۰ شهریور دانلود

گزارش شورا منطقه شماره ۷۹ مرداد دانلود

گزارش شورا منطقه شماره ۷۸ تیر دانلود

گزارش شورا منطقه شماره ۷۸ خرداد دانلود

گزارش شورا منطقه شماره ۷۷ اردیبهشت دانلود

گزارش شورا منطقه شماره ۷۶ فروردین  دانلود

سال 1401

گزارش سالانه خرانه واریزی ناحیه ها 1401دانلود

سال 1400

گزارش 58 شورای منطقه ایران سال 1400  دانلود

گزارش 61 شورای منظقه ایران سال 1400   دانلود

گزارش 64 شورای منظقه ایران سال 1401   دانلود


صفحه اصلی