سوالات پر تکرار

کم درآمدی شامل چیزهای گوناگونی می شود و فقط درباره پول نیست.

کم درآمدی به معنای کمتراز حد بودن است صرف نظر از که چقدر درآمد داریم.

به معنای ناتوانی در بیان و ارئهی توانایی ها و شایستگی ها یمان است.

نتایج مشهود آن ناتوانی در برآورده کردن نیازهای حال و آینده ی ماست.

کم درآمدی چیست

کم درآمدی می تواند نتیجه در حاشیه زندگی کردن و به دلیل نداشتندرآمد کافی یا خرج کردن بخش زیادی از پولی که داریم.

همچنین اجتناب از ریسک های سالمی که می تواند در زندگی مان پیشرفت ایجاد کرده و ما را برای آینده آماده کند باشد.

کم درآمدی به معنای زندگی نکردن با همه ی قابلیت های مان است.

به معنای دنبال نکردن رویاها و اهدافمان و به معنای رها کردن خودمان است.