سوالات پر تکرار

لیست آدرس جلسات براساس نواحی 10 گانه انجمن کم درآمدان گمنام ایران حضوری و مجازی

حضوری و مجازی

جلسات حضوری
0
جلسات مجازی​
0

1-ناحیه یک انجمن کم درآمدان گمنام

(غیرفعال) (آذربایجان شرقی و غربی)

2- ناحیه دو انجمن کم درآمدان گمنام { مجازی} 

تلفن ماندگار اطلاع رسان ناحیه2 :  09036996828
09916868747

3- ناحیه سه انجمن کم درآمدان گمنام {حضوری و مجازی} (اصفهان)

تلفن ماندگار ناحیه 3 :      09139602012

5- ناحیه پنج انجمن کم درآمدان گمنام

{حضوری و مجازی} (کرمان,سیستان و بلوچستان)

تلفن ماندگار ناحیه 5 :    09131486121

6- ناحیه شش انجمن کم درآمدان گمنام {حضوری و مجازی}

(خراسان رضوی,خراسان شمالی,خراسان جنوبی,گلستان,مازندران,سمنان)

تلفن ماندگار ناحیه 6 :    09159790415

7- ناحیه هفت انجمن کم درآمدان گمنام {حضوری و مجازی}

(بوشهر,فارس,خوزستان)

تلفن ماندگار ناحیه 7 :    09170340915

8- ناحیه هشت انجمن کم درآمدان گمنام {حضوری } (تهران-کرج-البرز و رشت)

تلفن ماندگار ناحیه 8 :    09919939759

9- ناحیه نه انجمن کم درآمدان گمنام {حضوری و مجازی} (یزد)

تلفن ماندگار ناحیه 9 :    09138518415

10-ناحیه ده انجمن کم درآمدان گمنام {حضوری و مجازی}

( هرمزگان و جنوب شرق استان کرمان)

تلفن ماندگار ناحیه 10 :    09175222806