سوالات پر تکرار

جلسات مجازی و حضوری استان یزد

 

نگرش نو یزد (مجازی)

یزد1 (حضوری)

یزد2 (حضوری)

یزد3 (حضوری)

یزد4 (حضوری)