سوالات پر تکرار

آدرس جلسات کم درآمدان گمنام ناحیه هشت

شامل 22 جلسه می باشد که شامل 16 جلسه حضوری و 6 جلسه مجازی می باشد.

لیست جلسات ناحیه هشت انجمن کم درآمدان گمنام

برای نمایش مشخصات جلسات روزهفته و ساعت برگذار بروی آنها کلیک کنید.

شماره ماندگار کمیته آدرس های ناحیه هشت یوای ایران
09919939759📞
09357095749☎️

شامل شهر های:
تهران-قم-کرج-قزوین-همدان-سمنان-کرمانشاه سنندج
می باشد.

صورت جلسه هئیت نمایندگان ناحیه هشت
بهمن1400

اسفند 1400
فروردین 1401

اردیبهشت 1401

خرداد1401

یک پاسخ