سوالات پر تکرار

جلسات حضوری و مجازی خراسان رضوی شمالی جنوبی گلستان

صبح معلم مشهد (حضوری)

جلسه کامیابی بجنورد  (حضوری)

جام عسل (حضوری)

صادقی مشهد (حضوری)

فراوانی و کامیابی بابل (حضوری)

گروه فراوانی و کامیابی گرگان (حضوری)

فردوسی مشهد (حضوری)

جلسه شب اندیشه ویژه (حضوری)

جلسه نور تربت (حضوری)

جلسه توانگران فیض آباد (حضوری)

گروه کامیابی کاشمر (حضوری)

هوشیاری صبح بجنورد (حضوری)

گروه سعادت ساری (حضوری)

گروه شفا شاهرود (حضوری)

مسئول آدرس جلسات:

حمید 09159790415 فقط تماس بگیرید.

*در شبکه های مجازی پاسخگو نیستند.*

یک پاسخ